Dokumenty na stiahnutie

Reklamácie:

Nahláste najprv na email: info@eransa.sk alebo na telefón 0948869642, kde bude určený ďalší postup, aby bola Vaša reklamácia vybavená čo najskôr.

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej iba „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej iba „Zákony o ochrane spotrebiteľa“). Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste v sídle spoločnosti, na internetových stránkach spoločnosti a je dostupný pre kupujúceho.
Predávajúcim je spoločnosť ERANSA s.r.o. so sídlom Bernolákova 185/8, 065 03 Podolínec, Slovenská republika, IČO: 47 387 785, DIČ: 2023849674, IČ DPH: SK2023849674, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri dňa 3.9.2013, pod číslom ObU-SL-OZP-2013/04644-2, č. živnostenkého registra 710-13570 (ďalej len „Predávajúci"). Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri uplatňovaní práv z vád tovaru v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.
2. Kupujúci má právo neprevziať doručený tovar od dopravcu pokiaľ je doručený tovar iného typu alebo v prípadoch doručenia tovaru, ktorý je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (iného alebo poškodeného tovaru) alebo doručenia tovaru v poškodenom obale alebo pri doručení tovaru bez príslušných dokladov.
3. Pokiaľ dôjde k doručeniu poškodeného tovaru, alebo tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou kupujúcemu, má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu doručil tovar v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených nižšie.

Lehota na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ Predávajúci neposkytne dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je zvyčajne vyznačená v záručnom liste priloženom k tovaru. Pri použitých tovaroch je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba sa počíta odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.
2. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.
3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť.
4. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, ak bola reklamácia oprávnená a uznaná. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie

1. Záručná doba na tovar začína plynúť od dátumu jeho doručenia a prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u Predávajúceho osobne alebo písomne, zaslaním reklamácie spolu s tovarom poštou/kuriérom. Kupujúci je povinný dôveryhodným spôsobom doložiť, že tovar bol zakúpený od Predávajúceho. Dôveryhodným dokladom je originál dokladu (faktúry) o zakúpení výrobku a/alebo riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený).
3. Pri uplatnení reklamácie obdrží kupujúci kópiu reklamačného protokolu, ktorým je povinný preukázať sa pri vybavení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
4. Reklamácia nebude uznaná v prípade:
• ak vznikla vada alebo poškodenie tovaru preukázateľne nesprávnym používaním tovaru (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie, nesprávnou montážou, neodbornou montážou alebo iným nesprávnym používaním kupujúcim alebo inej osoby,
• preukázateľných neoprávnených zásahov do tovaru,
• ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste,
• ak vada vznikla bežným opotrebením
• pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
• pri živelných katastrofách
5. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady Predávajúceho. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru

1. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, pre ktoré nemôže byť zakúpený tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len obmedzene, a je možné tieto vady odstrániť, má kupujúci právo na ich bezplatné odstránenie.
2. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia vád (aspoň dvakrát sa opakujúcej vady) alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (aspoň dvoch súčasne sa vyskytujúcich sa vád) na zakúpenom tovare.
3. V prípade neodstrániteľnej vady tovaru, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny.
4. Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
5. V prípade predaja použitého tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
6. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:
• dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť Predávajúceho,
• alebo vykonaná kupujúcim a vada vznikla z dôvodu nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo uvedenie tovaru do prevádzky.
7. Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť.
8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
9. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava mala byť vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.
Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2021
ERANSA s.r.o.

close Nákupný košík

Nová registrácia

Už máte účet?
Prihlásiť sa - Resetovať heslo